Styrelsen

Clownronden är en ideell förening med syfte ”att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och liknande vårdinstitutioner möjlighet att använda sig av humor, skratt, drömmar och fantasi.”

 

Styrelsemedlemmar 2017

Elsbeth Eriksson, ordförande
Andreas Carnheimer, sekreterare
Ann Bülow, kassör
María Fernanda Bocángel, ledamot

Vinko Mikulic, ledamot
Helena Kurki, suppleant

Kajsa Bramsvik, adjungerad

 

Styrande dokument och liknande

Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016
Clownrondens stadgar
Clownrondens etiska regler

 

Kvalitetssäkring

Vår utgångspunkt är att värna respekten för barnets och de anhörigas värdighet och integritet och samtidigt öka deras känsla av delaktighet, känsla för sammanhang samt glädje under sjukhusvistelsen.

 

Barnkonventionen

Vår övertygelse är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och vara vägledande vid alla beslut som rör barnen för att uppnå bästa hälsa, sjukvård och rehabilitering, men framför allt för att ge barn möjlighet att leva och utvecklas oavsett prognos! Den avgörande artikeln i Barnkonventionen för vår verksamhet är därför artikel 31:

 

”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga möjligheter för kulturella och konstnärliga verksamheter samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”